Skip links

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMEEN

 1. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door SIGNLOGIC schriftelijk is bevestigd.

 2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Heel (Maasgouw), alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

 3. Afspraken met personeel van SIGNLOGIC binden SIGNLOGIC niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

 4. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan SIGNLOGIC van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van de opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

 5. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

 6. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SIGNLOGIC met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt: verstaan een ieder die aan SIGNLOGIC een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

 7. Onder werkzaamheden worden in ieder geval begrepen, maar daartoe niet beperkt, het verrichten van woonbemiddeling, metsel-, schilder-, stukadoor-, timmer-, elektra-, loodgieter-, schoonmaak-, hardware/software installatie-, secretariële-, inkoop-, verkoop-, reclame- en ontwerpwerkzaamheden, en het geven van adviezen in de breedste zin van het woord.

 8. Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden SIGNLOGIC slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

 9. Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk”, wordt een bericht per E-mail hieraan gelijkgesteld, vooropgesteld dat deze E-mail, met een zgn. niet automatisch verzonden ‘reply’, is bevestigd.

OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. SIGNLOGIC is eerst gebonden, nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

 2. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door SIGNLOGIC gewerkte uren en de daadwerkelijk door SIGNLOGIC gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

 1. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 2. Alle door SIGNLOGIC opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings-, koeriers- en verzendkosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 3. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

 4. Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is SIGNLOGIC niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overgelegd.

 5. Indien een opdracht uitblijft, behoudt SIGNLOGIC zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

 6. Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijk toleranties. Geringe afwijkingen van de, in de offerte, catalogi en brochure voorkomende, afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

 7. Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal SIGNLOGIC gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van grondstofprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor SIGNLOGIC kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

 8. Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, niet in de opgegeven prijzen begrepen.

11.Indien de door SIGNLOGIC geoffreerde prijzen voor diversen werkzaamheden inclusief de installatie zijn, is hierin mede begrepen de aanleg van elektriciteitsleidingen tot een maximale lengte van een meter; het meerdere zal door SIGNLOGIC aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Voormelde installatie zal hetzij door SIGNLOGIC hetzij door hiertoe door SIGNLOGIC aangestelde derden worden verricht. De kosten van bouwkundige werkzaamheden, hak-, breek-, boorwerkzaamheden anders dan in zachte steen en schilderwerkzaamheden zijn in de opgegeven prijzen nimmer begrepen.

 1. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden zaken. Wijzigingen, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten SIGNLOGIC niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht; de ontvangst of betaling te weigeren.

 2. Bij installatiewerkzaamheden zijn ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten zo nauwkeurig mogelijk, doch niet absoluut bindend; kleine onvermijdelijke verschillen bij de uitvoering kunnen SIGNLOGIC op generlei wijze worden tegengeworpen. De uitvoering zal geschieden binnen de normale werktijden.

 3. Indien de uitvoering van enig werk, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan SIGNLOGIC wordt opgedragen, is wederpartij verplicht de offerte, compleet met alle daarbij

behorende stukken, binnen acht dagen franco aan SIGNLOGIC terug te zenden, bij gebreke waarvan SIGNLOGIC het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.

15. De kosten van gereedschappen e.d. alsmede van digitale informatiedragers, zoals CD’s, externe harddiscs etc., worden aan opdrachtgever doorberekend. Niettegenstaande deze doorberekening blijven deze materialen eigendom van SIGNLOGIC, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

OPDRACHTEN

 1. Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. SIGNLOGIC is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan SIGNLOGIC kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 2. De door opdrachtgever, na het verstrekken van een opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan SIGNLOGIC ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door SIGNLOGIC zijn bevestigd.

 3. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan SIGNLOGIC alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien SIGNLOGIC zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en /of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 5. Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden SIGNLOGIC eerst na schriftelijke acceptatie.

 6. SIGNLOGIC behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt voorafgaand op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

 7. Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

 8. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden.

 9. Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen drie maanden voor afloop van de contractperiode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden.

LEVERINGEN/ UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. In het geval van levering van materialen door de opdrachtgever is SIGNLOGIC, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van SIGNLOGIC, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen of pakken, noch voor de hoedanigheid van de geleverde materialen en kunnen de kosten van opslag van de materialen en de daarover te voeren administratie en controle in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke tarief.

 2. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

 3. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van SIGNLOGIC, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

 4. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft SIGNLOGIC enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever SIGNLOGIC bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door SIGNLOGIC schriftelijk is bevestigd.

 5. Het eventueel door SIGNLOGIC te verwerken materiaal dient tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van SIGNLOGIC een niet-franco zending te weigeren.

 6. Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde zaken voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan SIGNLOGIC het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

 7. Indien opdrachtgever de goederen niet, binnen de sub 10 van dit hoofdstuk, gestelde termijn afneemt, komt alle schade aan de goederen, voor zover deze niet door de verzekeraar van SIGNLOGIC worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

 8. De, door SIGNLOGIC te leveren, goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van SIGNLOGIC.

 9. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

 10. Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

 11. Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht: benodigde gegevens op de overeengekomen tijd bij SIGNLOGIC wordt afgeleverd. Indien ten gevolge van niet- tijdige levering door opdrachtgever de opdracht slechts tijdig kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra-transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal SIGNLOGIC daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is SIGNLOGIC gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, dient door opdrachtgever te geschieden.

 1. Bij leveringen dient opdrachtgever zelf te zorgen voor de benodigde goedkeuringen

  zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen; Tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen dienen uiterlijk een week voor aanvang van de werkzaamheden aan SIGNLOGIC ter beschikking worden gesteld.

 2. Alle leveringstijden worden door SIGNLOGIC steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van SIGNLOGIC eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

 3. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is, dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan SIGNLOGIC kennis geeft, onverminderd het recht van SIGNLOGIC om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat SIGNLOGIC omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruikt wenst te maken.

 4. Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met SIGNLOGIC voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft SIGNLOGIC het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan SIGNLOGIC verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

 5. Ten onrechte aan SIGNLOGIC geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten voor zijn rekening.

 6. SIGNLOGIC is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van SIGNLOGIC een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

 7. Voor de juiste uitvoering van telefonische besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door SIGNLOGIC geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische contacten schriftelijk zijn bevestigd.

 8. Indien SIGNLOGIC goederen, materialen, automobielen of gegevens (al dan niet door SIGNLOGIC vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden totdat alle kosten die SIGNLOGIC gemaakt heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op de voormelde of op andere goederen/ gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft SIGNLOGIC ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

 9. Bij verkopen in massa behoudt SIGNLOGIC bij uitvoering van bestellingen zich het recht voor tot 10% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid.

 10. SIGNLOGIC verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

 11. Indien tijdens de uitvoering van een door SIGNLOGIC aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan SIGNLOGIC onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft SIGNLOGIC het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door SIGNLOGIC reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

 1. Indien SIGNLOGIC een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.

 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijven alle, tijdens de uitvoering van een opdracht, vrijgekomen bouwstoffen, afvalstoffen en grondresten eigendom van opdrachtgever. Opdrachtgever dient deze vrijgekomen bouwstoffen, afvalstoffen en grondresten voor zijn rekening af te voeren op een zodanige wijze en op een tijdstip dat SIGNLOGIC geen stagnatie in de uitvoering van de aangenomen werkzaamheden ondervindt.

OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

 1. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door SIGNLOGIC een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon ter zake van in opdracht van opdrachtgever opgeslagen materialen, worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoeld kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

 2. De met SIGNLOGIC overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 3. Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en ander stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan SIGNLOGIC door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan SIGNLOGIC van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

4. Ingeval van overmacht zal SIGNLOGIC daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht te annuleren, echter met de verplichting SIGNLOGIC het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

KLACHTEN EN GARANTIE

 1. Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. SIGNLOGIC is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van SIGNLOGIC als bindend.

 2. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan SIGNLOGIC worden gemeld, terwijl de be- of verwerking van de betreffende goederen onverwijld dient te worden gestaakt, resp. het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt.

 3. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

 4. Opdrachtgever zal alle door SIGNLOGIC voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door SIGNLOGIC in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

 5. Opdrachtgever zal alle door SIGNLOGIC voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door SIGNLOGIC in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

 6. Indien SIGNLOGIC een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te her-leveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerst genoemde geval zal de opdracht- gever op verzoek van SIGNLOGIC de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

 7. Gebreken aan een kleine hoeveelheid van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

 8. Bij herlevering zal rekening worden gehouden met het profijt, hetwelk de opdrachtgever inmiddels van het geleverde heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 9. SIGNLOGIC aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

 10. Op de natuurlijke werking van materialen wordt door SIGNLOGIC geen garantie gegeven.

 11. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft SIGNLOGIC niet; met name zal SIGNLOGIC in geen geval aansprakelijk zijn voor direct of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

 12. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/ leveranties niet op.

 13. SIGNLOGIC is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen of materialen aan SIGNLOGIC verstrekte garantie.

 14. De garantie vervalt indien:
  (a) De gebruikers- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden.
  (b) De opdrachtgever het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of verplaatsing aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door SIGNLOGIC zijn goedgekeurd.

(c.) Schade en/of gebreken zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zoals krassen, deuken e.d. zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na levering.

Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is uitsluitend ter beoordeling van SIGNLOGIC.

 1. Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slecht geldig, indien zij schriftelijk door SIGNLOGIC zijn bevestigd.

 2. Door SIGNLOGIC wordt geen enkele garantie gegeven, indien materialen, die niet uitdrukkelijk zijn bestemd, voor buitengebruik, toch aan buitenlucht en weersinvloeden worden blootgesteld.

 3. Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. SIGNLOGIC draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door SIGNLOGIC te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

 2. SIGNLOGIC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

 3. In geen geval aanvaardt SIGNLOGIC aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

 4. SIGNLOGIC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de feitelijke inhoud van de door haar, of door derden, vervaardigde presentaties of reclame-uitingen.

 5. SIGNLOGIC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

 6. Evenmin aanvaardt SIGNLOGIC enige aansprakelijkheid voor verlies of verminking van via digitale informatiedragers of E-mail aangeleverde gegevens. Opdrachtgever of door of voor hem ingeschakelde derden dienen deze gegevens immer op juistheid en volledigheid te controleren.

 7. Opdrachtgever is gehouden SIGNLOGIC schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen SIGNLOGIC instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.

 8. Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

 9. Door het geven van een opdracht of fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij SIGNLOGIC in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldiging voortvloeiende.

  10. SIGNLOGIC verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen alsmede de haar toevertrouwde materialen, zoals dia’s, videotapes, cinefilms, documenten en andere te reproduceren of op te nemen materialen vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdrachtgever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren.

  11. SIGNLOGIC heeft geen bewaarplicht voor digitale bestanden, noch voor door opdrachtgever aangeleverde, noch voor door SIGNLOGIC of door ingeschakelde derden vervaardigde. Opdrachtgever is gehouden van alle door hem aangeleverde bestanden een kopie te behouden. Desgewenst kan opdrachtgever een kopie van alle digitale bestanden geleverd krijgen, zulks echter slecht indien de auteursrechten volledig door hem zijn afgekocht en betaald.

 1. Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan SIGNLOGIC of voor wijziging daarvan, is SIGNLOGIC niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 2. Adviezen worden door SIGNLOGIC naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

 3. Indien SIGNLOGIC namens opdrachtgever opdracht geeft tot levering van drukwerk, premiums of andere reclameartikelen of opdracht geeft aan derden tot het verrichten van werkzaamheden wordt door SIGNLOGIC geen enkele aansprakelijkheid genomen met betrekking tot de hoedanigheid van deze leveranties, ook niet wanneer deze leveranties door SIGNLOGIC aan opdrachtgever worden gefactureerd. SIGNLOGIC treedt; ten deze slechts op als intermediair tussen opdrachtgever en leverancier.

 4. Indien opdrachtgever een druk- of tekstproef voor akkoord heeft getekend neemt SIGNLOGIC geen aansprakelijkheid voor eventuele niet opgemerkte fouten.

 5. Indien opdrachtgever het geven van de uiteindelijke goedkeuring van drukproeven, drukwerk of ander reclamemateriaal of reclame-uitingen aan SIGNLOGIC opdraagt, blijft desalniettemin de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze goedkeuring bij opdrachtgever berusten.

 6. SIGNLOGIC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de producent van de geleverde goederen, materialen opgegeven (chemische) samenstelling, brandwerendheid, ontvlambaar vermogen, mate van verontreiniging en stralingsintensiteit, verder gaand dan de door de betrokken producent aanvaarde aansprakelijkheid.

 7. SIGNLOGIC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de hoedanigheid van het door opdrachtgever aangeleverde materiaal en de gevolgen daarvan, zoals glasbreuk, materiaalvervorming en kleurafwijkingen. Evenmin aanvaardt SIGNLOGIC enige aansprakelijkheid indien proefdrukken op ander materiaal of in een andere pixelgrootte zijn uitgevoerd.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De eigendom van de te leveren goederen gaat –niettegenstaande de feitelijke aflevering- eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met SIGNLOGIC gesloten overeenkomst is nagekomen: (a) de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf; (b) de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door SIGNLOGIC verrichte of te verrichten diensten;

(c) eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)

overeenkomst(en).

 1. Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt SIGNLOGIC

  voor zoveel als mogelijk is- tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van SIGNLOGIC zouden worden onttrokken.

 2. Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van SIGNLOGIC de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan SIGNLOGIC zal cederen. Opdrachtgever verleent SIGNLOGIC reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

 3. Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

 4. SIGNLOGIC is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens SIGNLOGIC niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000, — voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

EIGENDOMSRECHT & COPYRIGHT

 1. Het gebruiksrecht van een te leveren reclame-uiting gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met SIGNLOGIC gesloten overeenkomsten is nagekomen: (a) de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde zaken zelf; (b) de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door; (c) SIGNLOGIC verrichte of te verrichten diensten; (d) eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een) overeenkomst(en).

 2. Na volledige betaling overeenkomstig het gesteld punt 1 komt aan opdrachtgever, met inachtname van het in de navolgende artikelen gestelde, het overeengekomen gebruiksrecht van het geleverde toe.

 3. SIGNLOGIC behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

 4. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, tekeningen, schetsen en calculaties alsmede de in het kader van de opdracht meegeleverde standaard software zoals fonts e.d. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp of reclame-uiting van SIGNLOGIC te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het product, ontwerp of reclame-uiting van SIGNLOGIC betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SIGNLOGIC. SIGNLOGIC kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht.

 1. SIGNLOGIC is te allen tijde gerechtigd haar naam op het product, ontwerp of reclame- uiting te (laten) vermelden of verwijderen; het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming het ontwerp of reclame-uiting zonder vermelding van de naam van SIGNLOGIC openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

 2. SIGNLOGIC heeft, tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, het recht haar ontwerp of gedeelten van haar ontwerp bij herhaling uit te doen voeren.

 3. SIGNLOGIC heeft voor promotionele doeleinden het recht van het uitwendige en inwendige van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

 4. Indien voor de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van modellen, stockfoto’s of illustraties blijf het beeldrecht; altijd bij het model c.q. het modellenbureau, het stockbureau of het agentschap. Het is opdrachtgever derhalve nimmer toegestaan het beeldmateriaal vaker te gebruiken dan waarvoor in het kader van de opdracht rechten zijn verkregen. Bij hergebruik dient opdrachtgever te allen tijde contact op te nemen met SIGNLOGIC.

 5. SIGNLOGIC is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk ander is overeengekomen, aan BUMA/ STEMRA of aan andere copyright- of beeldmerkbeheerders opgave te doen van de naam van de opdrachtgever, de titel van voor opdrachtgever verveelvoudigd materiaal en de aantallen, waarin die verveelvoudiging heeft plaatsgevonden.

BETALING

 1. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van SIGNLOGIC daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. SIGNLOGIC is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

 2. Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro.

 3. Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

 4. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke SIGNLOGIC moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van €100,00.

 5. Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door SIGNLOGIC doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van SIGNLOGIC zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan SIGNLOGIC cederen. Opdrachtgever verleent SIGNLOGIC reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

 6. Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft SIGNLOGIC het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door SIGNLOGIC te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien SIGNLOGIC aanleiding ziet zulks te verlangen.

GESCHILLEN

 1. Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

 2. Op alle overeenkomsten en transacties van SIGNLOGIC is uitsluitend het Nederlands

  Recht van toepassing.

 3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

SLOTBEPALING

1. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij SIGNLOGIC.